Assemblea Ordinària AMPA 10 de Juny de 2021 - 18:00h - Via Telemàtica

Link per la reunió

Enviarem el link de la reunió a tots els Socis de l'AMPA mediant correu electrònic

Votacions

Durant l'assemblea s'aprovarà l'acta de l'assemblea anterior i es revisarà i aprovarà l'estat dels comptes.

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprobació, si procedeix, de l’acta anterior.

2. Estat i aprovació de comptes AMPA. Nova quota 2021-2022.

3. Extraescolars i Casal d’Estiu.

4. Eleccions Consell Escolar Nov 2021.

5. Actualitat escola. Nou equip directiu.

6. Actualitat Junta AMPA.

7. Resúm de les diferents comissions i presentació de noves.

8. Continuitat iniciatives com “Aprenem Junts”

9. Precs i preguntes.

Convocatories Assemblees AMPA